BESTLOVE.GE
Dashevbulia Nikshi gamoyenebul iqnes Latinuri an rusuli anbanis asoebi da shemdegi simboloebi: @, *, ), (, ?, !, -, ~, _, ], [, =. garda 0-isa
Dashvebulia parolshi gamoyenebul iqnes mxolod latinuri asoebi da ciprebi. Paroi unda shedgebodes 4 simbolosgan.
Savaldebuloa sheavsot yvela veli romelic monishnulia simbolo(*-it).
Girchevt registraciis shemdgom sheavsot tqveni anketa pirad kabinetshi, radgan registraciisas gamoyenebulia shemoklebuli porma.

Saitze Registracia

-===========-
© BESTLOVE.GE